Beskära

Beskära / Rotering

Så här går du tillbaka till den obeskurna bilden: Klicka på knappen Återställ justeringar på beskärningsmasken.

Använda en beskärning utan restriktioner i en bild

 1. Gå till verktygsfliken Komposition eller välj markörverktyget.
 2. Välj proportionen Inga restriktioner på den nedrullningsbara menyn, och rita en beskärningsram på bildytan med musen. Beroende på inställningarna, döljs området som beskärs av en halvgenomskinlig mask.
 3. De orange siffrorna längs sidorna anger storleken på den beskurna bilden.
 4. När du väljer ett annat markörverktyg visas beskärningen som den ser ut.

Lägga till och använda proportioner

 1. Gå till verktygsfliken Komposition.
 2. Välj Lägg till proportion på den nedrullningsbara menyn Proportion.
 3. I dialogrutan lägger du till ett namn och den proportion som ska användas.
 4. Klicka på OK.
  Den nya proportionen visas i den nedrullningsbara menyn Proportion.

Använda en beskärning i flera bildfiler

 1. Ställ in den beskärning du vill ha i en bildfil.
 2. Välj Justeringar > Kopiera justeringar eller klicka på ikonen Kopiera justeringar.
 3. Markera den bild du vill använda beskärningen i.
 4. Välj Justeringar > Lägg på justeringarna eller klicka på ikonen Lägg på justeringarna.

Beskära utanför bildytan

 1. Gå till verktygsfliken Komposition.
 2. Markera kryssrutan Beskär utanför bild i beskärningsverktyget.
 3. Nu kan du justera beskärningsområdet utanför bildytan.
 4. När du väljer ett annat verktyg visas den nya beskärningen i bildvisaren.

Mer information

 • Du justerar en beskärning genom att dra kanterna i förgranskningen inåt (markören ändras till en dubbelriktad pil) tills du uppnår den önskade beskärningen.
 • Om du vill flytta hela det markerade beskurna området, klickar du innanför beskärningens ram (markören ändras till ett kors), och drar i markeringen.
 • Originalbilden med beskärningsmasken visas som en miniatyr.
 • Du kan sedan välja beskärningsverktyget igen, och justera beskärningsinställningarna.
 • Du ändrar beskärningsmasken i inställningarna. Gå till Capture One > Inställningar och välj beskärningsalternativet om du vill ändra genomskinligheten och ljusstyrkan i masken.
 • Ta bort beskärningen och återgå till originalbilden genom att klicka på knappen för återställning av beskärning.